Kategori: Osmanlı Tarihi

1. Mehmed ve 2. Murad Dönemi Anadolu Siyaseti

I. MEHMED ve II. MURAD DÖNEMİ 3.1.I. Mehmed ve II. Murad Dönemi Anadolu Siyaseti Ankara Savaşı, Anadolu’yu bir sıfıra tekrar döndürme olayıdır. O zamana kadar inşa edilen Anadolu Türk Birliği artık parçalanmıştır. I. Mehmed ve II. Murad dönemlerini bu birliği tekrar Yıldırım Beyazıd döneminin ulaştığı noktaya çıkarma faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemler olarak görmekteyiz. Bu dönemler …

Devamını oku

Yıldırım Beyazıt Dönemi Ankara Savaşı ve Sonrası

Ankara Savaşı ve Sonrası Sultan Beyazıt Memluk Sultanının ölmesi üzerine Dulkadiroğlu Beyliğine son verdi (1399). Ayrıca Memluk idaresindeki Malatya ve çevresini zaptetti. Timur, Hindistan’a yapacağı büyük sefer için artık araları açılmış olan Osmanlı ile Memlukluları saf dışı etmek gerektiğini düşünüyordu. Bu amaçla Sivas’ı yağmaladı böylece kaçınılmaz hale gelen düşmanlık su üstüne çıktı. Karşılıklı yapılan restleşme …

Devamını oku

Yıldırım Beyazıt Dönemi Anadolu Siyaseti

YILDIRIM BEYAZIT DÖNEMİ 2.1. Yıldırım Beyazıt’ın Anadolu Siyaseti I.Murad’ın vefatı Anadolu da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar. Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oyalama taktiği kullandı. Çünkü Rumeli’nde dengeler çok hassastı. Beyazıt Rumelini hizaya soktuktan sonra Anadolu’ya yöneldi. Daha alındığı halde fırsattan yararlanıp bağımsızlıklarını elde …

Devamını oku

Osmanlı Devleti Kurulduğu Sırada Anadolu Siyaseti

GENEL OLARAK OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ DÖNEMİNDEKİ ANADOLU SİYASETİ Moğol istilasından kaçan beylikler, uzun süre Moğollara bağlı yaşadılar. Zamanla zayıflayan bu devlete karşı bağımsızlıklarını kazanmaya çalışan beyliklerden birisi de Osmanlılardı. Osmanlı beyliği Orhan Bey dönemine kadar genel olarak fetih hareketlerinde bulundu. Çünkü diğerlerine göre küçük olan bu beylik Bizans’a karşı yürüttüğü seferler neticesinde yavaş yavaş büyümeye …

Devamını oku

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (1699-1792)

GERİLEME DEVRİ (1699-1792) 18. YÜZYILIN ÖZELLİKLERİ: 1)- Osmanlı Devleti 18. yüzyıla ilk defa toprak kaybeden bir devlet olarak girdi(KARLOFÇA). Bu yüzden bu yüzyılın başlarında kaybettiği toprakları geri alma çabasına girdi. 2)- Osmanlı Devleti 17. yüzyılda en çok AVUSTURYA ile savaşmıştı. 18. yüzyılda ise en çok RUSYA ile savaşacak. 3)- Kanuni’den beri dostumuz olan Fransa 18. …

Devamını oku

İstanbul’un Fethi, Yapılan Hazırlıklar ve Fetihin Sonuçları

İSTANBULUN FETHİ  Fatih Sultan Mehmed padişah olduktan sonra ilk iş olarak, devamlı ayaklanma çıkaran Karamanoğlu Beyliğine karşı sefere çıktı. Karamanoğlu İbrahim Bey af diledi. Fatih İstanbul’un fethini düşündüğü için onu bağışladı. Fatih Sultan Mehmed, büyük gayesini gerçekleştirmek için, Macarlara, Sırplara ve Bizanslılara karşı yumuşak davranıyordu. Amacı Haçlıların birleşmesini önlemek, onları tahrik etmemek ve zaman kazanmaktı. …

Devamını oku

Klasik Dönem Askeri Mektepleri

KLASİK DÖNEM ASKERİ MEKTEPLERİ I)Acemioğlanlar Ocağı: Pençik ve devşirme usulleriyle toplanan çocuklar Türk-İslam terbiyesine göre yetiştirilmek üzere Türk ailelerinin yanına verilir sonra Acemioğlanlar ocağına alınırlardı. Burada bir taraftan askeri eğitim alırken diğer taraftan da enderuna hazırlayıcı eğitim verilirdi. I.Murat devrinde Çandarlı Kara Halil Paşa ve Molla Rüstem’in tavsiyeleriyle kurulan bu ocak 1826’da Yeniçeri Ocağı kapatılınca …

Devamını oku

Tazminat Döneminde Eğitim Nasıldı?

TANZİMAT DÖNEMİNDE EĞİTİM             Bu dönemde bir yanda klasik Osmanlı Eğitim ve öğretim müesseseleri devam ederken bir yandan da her seviyede Avrupa eğitim-öğretim müesseseleri açılmaya başlamıştır. İlk önce askeri alanda yaygınlaşan Avrupai mektepler daha sonra sivil sahada da gelişti.             I)İlköğretim: 1)İbtidailer Osmanlı klasik çağının Sibyan mektepleridir. Rüştiyeler açılınca onlara öğrenci hazırlayan mekteplerede iptidai adı …

Devamını oku

Osmanlı’da Medresenin Elemanları

MEDRESENİN ELEMANLARI             a) Müderris: Belirli bir tahsilden sonra icazet ve beratla ders veren kimselere müderris denirdi. Tek haneli medreselerde bir; sahnı seman gibi çok haneli medreselerde ise her haneye bir müderris tayin edilirdi.             Osmanlı medreselerinden mezun olan öğrenciler Anadolu da vazife alacaksa Anadolu Kazaskeri Rumeli de görev alacaksa Rumeli kazaskerini meclislerine devam eder …

Devamını oku

Osmanlı’da Eğitim Sistemi Nasıldı?

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ Osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur. Devlet ve çoğunlukla vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz. a) Örgün Eğitim Müesseseleri b.) Yaygın Eğitim Müesseseleri  I)Örgün Eğitim Müesseseleri: Bu müesseseler belirli yaş ve bilgi …

Devamını oku