Eğitim, Teknoloji ve Bilgi Paylaşım Platformu

Gösteriliyor: 1 - 8 of 8 Sonuçlar
Edebiyat

Roman Nedir?

ROMAN Olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. İlk örneklerini 15.y.y. da Fransız yazar Rabelais vermiştir. Ancak asıl niteliklerini Romantizm ve Realizm akımları döneminde kazanmıştır. Roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. Çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. Kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. Çevrenin tanıtımına özen gösterilir. Temsil ettiği akıma göre romantik roman, …

Edebiyat

Mesnevi Nedir?

Mesnevi, iki mısralık nazım birimidir. Aslı Arapça olmasına rağmen Arapçada kullanılmayan bir kelimedir. Edebiyatta her beyti kendi arasında kafiyeli, iki beyitten binlerce beyte kadar uzana nazım şeklimin adıdır. Mesneviler hikâye, tarihî, dinî,tasavvufî, ahlâkî vb. konularda yazılmış olan uzun manzumelerdir. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Kafiye bulma kolaylığı sayesinde oldukça uzun yazılanları vardır (12000 beyit). Beş mesnevisi …

Edebiyat

Halk Hikayesi

Halk anlatılarının önemli bir türü olan halk hikayeleri, batıda ve bizde üretiliş tarz ve biçimi belirli bir tür olarak ele alınmış ve diğer anlatı türleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Halk hikayelerinde de bu anlatım ananesi devam etmekle beraber mühim bazı farklar onu destandan ayırır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür: A-) Tarihi bir vakanın olması şart değildir. …

Edebiyat

Destan Nedir?

Destan Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Destanlar ve destansı öyküler ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. Halk edebiyatında Yaradılış Destanı, Karahanlılar döneminde oluşmuş “Satuk Buğra Halk Destanı”, 11 ve 12’nci yüzyıllarda Türkistan’da Yedisu bölgesinde doğduğu …

Edebiyat

Yunus Emre’nin Hayatı (1238-1320)

Türk şairlerindendir. Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türkçe şiirin öncüsüdür. İnsan sevgisine dayanan bir görüşü geliştirmiştir. Yaşamı konusunda yeterli bilgi olmadığı gibi onunla ilgili kaynaklarda anlatılanlar da birbirini tutmaz. Nerede, hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmiyor. Kimi kaynaklarda Anadolu’ya Doğu’dan gelen Türk oymaklarından birine bağlı olup, 1238 dolaylarında doğduğu söylenirse de kesin değildir. 1320 dolaylarında Eskişehir’de öldüğü …

Edebiyat

Rönesans Hareketleri

Rönesans Hareketleri XV. ve XVI.yy.da, Avrupa’da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümüne Rönesans denir. Kelime anlamı ” Yeniden Doğuş ” demektir. Nedenleri : *Ortaçağdan beri yapılan çalışmaların, XV. ve XVI. yy. da olgunlaşması. *XV. ve XVI. yy.da, büyük sanatkarların yetişmiş olması *Matbaanın bulunmasıyla, yeni buluş ve düşüncelerin kolayca yayılması. *Coğrafya keşifleri …

Edebiyat

Edebiyatımızda İlkler Sanalsınıf.Net Farkıyla !!

*İlk yerli tiyatro eseri:Şinasi / Şair Evlenmesi /1859                                      *Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk roman :Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu   *İlk köy romanı :Nabizade Nazım / Karabibik                                                 *İlk realist roman :Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası    *İlk resmi …

Edebiyat

11. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları

I.Beyit: Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten II. Beyit: İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez Zirâ bu terâzû bu kadar sıkleti çekmez Müseddes: Düşün ol zâtı kim emriyle zâtından ıyân olmuş Vücûd-ı sermedîsinden zemîn ü âsmân olmuş Düşün deryâyı, her bir katre mevc-i bî- kerân olmuş, Hafâyâ-yı …