×

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları

Görüntülenme: 173
0 0
Okuma Süresi:4 Dakika, 40 Saniye

SORULAR

1) Aşağıdakilerin hangisi Osmanlı ile Bulgaristan’ın I.Dünya savaşına girmesinde etkili olan sebeptir?

A)Reval Görüşmesi B)II.Dünya savaşı C)Balkan savaşları D) Çanakkale savaşları
E) Trablusgarp savaşı

 

2) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin savaşları Paris Barış konferansında belirlenmemiştir?


A)Versay antlaşması B)Nöyyi antlaşması C)Tiryanon antlaşması D) sevr antlaşması
E) sarn Cermen antlaşması

3) Paris Barış antlaşmasına 32 Devlet katılmakla birlikte konferans kararlarına hâkim olan beş devlet vardı.
Aşağıdakilerden hangisi kararlarla etkili olan devletlerden biri değildir?

A) Rusya B) İngiltere C) Fransa D) ABD E) Japonya

 

4) Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonunda Anadolu’dan paylaşımına Yunanistan’ın da ortak edilmesinin nedenlerinden biri değildir ?

A) İngiltere’nin Doğu Akdeniz de çıkarlarını sürdürmek istemesi
B)İngiltere’nin İtalya’ya güvenmemesi
C)Yunanlılardan Ege Bölgesinde çoğunlukta oldukları konusunda yaptıkları propaganda
D)İngiltere’nin bölgede güçlü İtalya yerine güçsüz Yunanlıları tercih etmesi
E)İngiltere’nin Yunanistan’a Anadolu’dan pay vererek Almanya’dan uzaklaştırmak istemesi

 

5) Aşağıdakilerden hangisi basmacı hareketinin başarıya ulaşmamasının nedenlerinden biri değildir?

A)Kobrası denen Liderin kendi aralarında birliktelik kuramamaları
B)Mücadele sırasında araç gereç silah ve erzak yetersizliği
C)Basmacıların dışarıdan yardım alamaması
D)Rusların basmacılarla mücadelede en son teknolojik silahları kullanmaları
E)Basmacılarla Türkistan halkının sıcak bakmaması

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler birliğinin Orta Asya’dan uyguladığı politikalıdan biri değildir?
A) Sovyet Ruslarının Orta Asya yı mandası altına alarak kalkındırma istemesi
B) Sovyet Rusya’nın bölgede askeri ve politik kontrolü elinde tutmak istemesi
C) Sovyet Rusya’nın bölgenin kendinse iktisadi ve teknolojik bağımlığını sağlamak istemesi
D) Geleneksel Müslüman Orta Asya toplum ve kültürünü kaldırmak
E) Bölgede Sovyet-Rus kültür ve toplumunu yaratılmasını istemesi

 

7)Aşağıdakilerin hangisi 1904-1905 Rus-Japon savasının en önemli sonucudur?

A)Japonya’nın uzak doğudaki güçler dengesine dahil olması
B)Rusya’nın uzak doğu politikasından vazgeçmesi ve tekrar geleneksel politikasına dönmesi
C)Asya da sarı ırk milliyetçiliğini başlatmış olması
D) Sömürgecilik yarısına Japonya’nın da dahil olması
E) Japonya’nın Rusya’nın yeraltı ve yerüstü kaynaklarından yararlanmaya başlaması

 

8) Aşağıdakilerden hangisi hangisi 1929 Dünya ekonomi ile krizin nedenlerinden biri değildir?
A) Amerikan şirketlerinin mali güçleri
B) ABD banklarının kötü yapılanmış olması
C) ADD başkanı Hoover yönetiminin ekonomik alandaki tecrübesizliği
D) Enflasyon artması ve borsanın düşmesi
E) ABD’nin kreditör olması

 

9) Aşağıdakilerden hangisi Locarno antlaşmasının imzalayan devletlerden biri değildir?
A)ABD B) İngiltere C) Belçika D)Çekoslovakya E) Fransa

 

10) Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya savası sonunda devletler arası barışı sürekliliği korumak için yapılan antlaşmalardan biridir ?
A)Versay antlaşması B) Nayyi antlaşması C) kellog Paktı D)Anti Kominiter Pakt
E) Berlin-Roma-Tokyo mihveri

 

11) Aşağıdaki Devletlerden hangisi Orta Doğu içinde yer almaz?
A) Türkiye B)Afganistan C) İran D) Mısır E) Suriye

 

12) Aşağıdakilerden hangisi milletler cemiyetinin başarısız olmasının sebeplerinden değildir?
A) Devletler bloklara ayrılmış olması
B) Cemiyetin yaptırım gücünün yeterli olmaması
C) ABD’nin cemiyetten ayrımlaş olması
D) Paris barış konferansında hazırlanan antlaşmalarının bir parçası olması
E) Önemli konularda oy birliği prensibinin uygulanması

 

13) Milletler cemiyeti başvurma zorunluluğunu uygulanmaktan ilk defa hangi ülke için vazgeçmiştir?
A)İtalya B)Fransa C)İngiltere D) Türkiye E) ABD
14) Cemiyeti Akvam’ın kurulması hangi konferansta gündeme getirilmiştir ?

A) Londra Konferansında
B) Paris Barış Konferansında
C) Moskova Konferansında
D) Yatla Konferansında
E) Tahran Konferansında

 

15) Milletler cemiyeti hangi etkenden dolayı başarılı olamamıştır .?

A)Büyük devletlerin etkisi altında kalması
B) Devletler arasında çıkan rekabet
C) I.Dünya savasında meydana gelen olaylardan etkisi
D)İslam devletlerinin cemiyet içinde yer almaması
E) İtalya’nın ve Almanya’nın saldırgan tutumu

 

16) Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya savasına yol açan gelişmelerden biri değildir ?

A)Almanya’nın versay barıs ant.bozma çabaları
B) Devletler arasındaki silahlanma yarışı
C) Almanya’nın Ren bölgesine asker göndermesi
D) İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
E) Türkiye’nin balkan devletleri ile balkan Paktını imzalaması

 

17) Aşağıdakilerden hangisi İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesini kolaylaştıran etkenlerden biridir?

A) İtalya’nın hammadde ve Pazar arayışı
B) Habeşistan’ı İtalya’ya yakın olması
C) Milletler Cemiyeti’nin etkili olmaması ve büyük devletlerin ortak bir cephe kuramaması
D) İtalya’nın Alman desteğini alması
E) İngiltere’nin Habeşistan’ı ele geçirmek istemesi

 

18) 1939 yılında imzalanan Anti Kominter Pakt hangi devletlerarasında imzalanmıştır?
A)Almanya-Fransa B) Almanya-Japonya C) İtalya-Japonya D) Japonya –ABD
E) Almanya-Rusya

 

19) 1936 yılında Almanya ve Japonya arasında Anti Komintern Pakt hangi devlete karşı imzalanmıştır?
A)Fransa B)SSCB C)ABD D) İngiltere E) İtalya

 

20) Aşağıdakilerden hangisi 1938 Münih Konferansında karara bağlanan konulardan biri değildir?
A)Südet bölgesinin Almanya ya verilmesine
B) Çekoslovakya’nın yeni sınırlarının uluslar arası güvence altına alınması
C) Çekoslovakya’nın yeni sınırlarının saptanması
D) Almanya ile İngiltere’nin birbirlerine karşı savaşmayacaklarına dair anlaşma
E) Devletler arasında işbirliğini arttırma

 

21) Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler birliğinin Baltık ülkelerini işgal etmesinin nedenidir?
A) Sıcak denizlere inme
B) Panslavizm gerçekleştirme
C) Almanya ile arasında tampon bölge oluşturma
D) Müttefiklere gücünü gösterme
E) Baltık ülkeleri üzerinden Avrupa’daki etkinliğini arttırma

 

22) Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Danimarka ve Norveç’i işgal etmesinin nedenlerinden biri değildir.?
A) Almanya’nın Doğu ve Kuzeyini güvenlik altına almak istemesi
B) Büyük Alman devletini kumral düşüncesi
C) Alman deniz altlarına üst kurmak istemesi
D) İsveç kuzeyindeki madenlerden çıkartılarak deniz yoluyla Norveç limanlarına gelen demir maddesine el koymak
E) Sovyetler birliğini kuzeyden kuşatmak.

Cevap Anahtarları: 1-d | 2-d | 3-a | 4-d |5-a | 6-a | 7-d | 8-e | 9-a | 10-c | 11-b | 12-e | 13-d | 14-b | 15-a | 16-e | 17-c | 18-e | 19-b | 20-d | 21-a | 22-e

Ali Ataş Katkılarından dolayı SANALSINIF adına teşekkür ederiz.

 

happy Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları
Happy
0 %
sad Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları
Sad
0 %
excited Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları
Excited
0 %
sleepy Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları
Sleepy
0 %
angry Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları
Angry
0 %
surprise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları
Surprise
0 %

Bu içeriği paylaşın:

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir